Danh sách bài học được cập nhật

Danh sách các video clip hưỡng dẫn miễn phí được cập nhật vào ngày 24/08/2015

Khóa học PHP Căn Bản
Tên Bài học Ngày cập nhật Giảng viên
Tìm hiểu CSS cơ bản 01/10/2011 Kenny
Hướng dẫn cài đặt chạy kịch bản PHP 01/10/2011 Kenny
Khai báo và tổng quan về PHP 03/10/2011 Kenny
Khái niệm biến trong PHP 03/10/2011 Kenny
Tìm hiểu toán tử trong PHP 04/10/2011 Kenny
Tìm hiểu biểu thức điều kiện trong PHP 08/10/2011 Kenny
Tìm hiểu vòng lặp trong PHP 08/10/2011 Kenny
Tìm hiểu cơ bản về post và get trong form 03/11/2011 Kenny
Tìm hiểu quy trình làm việc trên mảng trong PHP 07/11/2011 Kenny
Tìm hiểu hàm do người dùng tự định nghĩa 09/11/2011 Kenny
Xây dựng chức năng đăng nhập cho hệ thống 15/11/2011 Kenny
Tìm hiểu kỹ thuật phân trang cơ bản 09/02/2012 Kenny
Tìm hiểu kỹ thuật phân trang nâng cao 11/02/2012 Kenny
Khóa học PHP Nâng Cao
Tên Bài học Ngày cập nhật Giảng viên
Những khái niệm cơ bản trong thiết kế web với CSS 12/09/2012 Kenny
Tìm hiểu thuộc tính float và clear trong CSS 14/09/2012 Kenny
Training CSS: Thiết kế layout cơ bản 20/09/2012 Kenny
Lý thuyết lập trình ajax 23/09/2012 Kenny
Ví dụ cơ bản về lập trình ajax 10/10/2012 Kenny
Giới thiệu thư viện jquery 12/12/2012 Kenny
Tìm hiểu jquery selector 12/12/2012 Kenny
Tìm hiểu các sự kiện trong jquery 12/12/2012 Kenny
Tìm hiểu hiệu ứng trong jquery 12/12/2012 Kenny
Tìm hiểu jquery css và html 12/12/2012 Kenny
Tìm hiểu jquery form 12/12/2012 Kenny
Kỹ thuật URL Rewrite trong htaccess 21/02/2013 Kenny
Khóa học Chuyên đề Codeigniter Framework
Tên Bài học Ngày cập nhật Giảng viên
Đệ quy cơ bản trong việc xây dựng menu đa cấp 20/03/2013 Kenny
Giới thiệu về controller trong Codeigniter 20/03/2013 Kenny
Giới thiệu về view trong Codeigniter 20/03/2013 Kenny
Làm quen với thao tác cơ sở dữ liệu trong Codeigniter 20/03/2013 Kenny
Kết bảng và thao tác trên Model 20/03/2013 Kenny
Khóa học Chuyên đề Laravel Framework 4.x
Tên Bài học Ngày cập nhật Giảng viên
Tìm hiểu về Namespace – Phần 1 04/11/2013 Kenny
Tìm hiểu về composer – Phần 1 04/11/2013 Kenny
Cài đặt và ví dụ đầu tiên – Phần 1 04/11/2013 Kenny
Cài đặt và ví dụ đầu tiên – Phần 2 04/11/2013 Kenny
Khóa học Chuyên đề WordPress 4.x
Tên Bài học Ngày cập nhật Giảng viên
Giới thiệu và cài đặt Wordpress 21/12/2014 Ân Vũ
Hướng dẫn sử dụng chức năng đăng bài 21/12/2014 Ân Vũ
Cài đặt giao diện và Plugin 21/12/2014 Ân Vũ
Quản lý thành viên và cấu hình ứng dụng 21/12/2014 Ân Vũ
Khóa học Chuyên đề AngularJS 1.x
Tên Bài học Ngày cập nhật Giảng viên
Tìm hiểu AngularJS 24/08/2015 Ân Vũ
Tìm hiểu Controller và Scope 24/08/2015 Ân Vũ
Tìm hiểu Data Binding 24/08/2015 Ân Vũ
Tìm hiểu Search Filter 24/08/2015 Ân Vũ
Tìm hiểu ngClick 24/08/2015 Ân Vũ
Tìm hiểu ngOptions 24/08/2015 Ân Vũ

Các khóa học

ReactJS - Web Application
Laravel 5.4 In Action
Magento 2: Module Extension
Lập trình NodeJS
AngularJS 2.x
Lập trình Python
Lập trình Android
Lập trình IOS - Swift 2
PHP cơ bản
PHP nâng cao
Codeigniter
Zend 2.x
WordPress 4.x
AngularJS 1.x